Przemysł

Komercjalizacja produktu w branży przemysłowej – jak rozpocząć ten proces?

Wprowadzenie nowej technologii na rynek przemysłowy, o ile ta stanowi rozwiązanie istotnych problemów branży, gwarantuje spektakularny sukces. Grunt to zrobić to
w odpowiedni sposób. Komercjalizacja produktu to niełatwe zadanie. Wymaga specjalistycznej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Jak wdrożyć innowacje do branży przemysłowej i generować atrakcyjne zyski? Dzięki współpracy z odpowiednim podmiotem, specjalizującym się w transferze nauki do biznesu.

Pojęcie komercjalizacji nie doczekało się konkretnej definicji. Według specjalistów jest to wieloetapowy proces, którego celem jest wykorzystanie potencjalnej wartości jakiegoś dobra do przynoszenia zysku. Owym dobrem może być wytwór kultury, wizerunek, nieruchomość, produkt, wynik badań naukowych, prototyp, program, receptura itd. Innymi słowy, komercjalizacją nazywamy udostępnienie innym podmiotom nowego produktu, innowacyjnej metody lub konkretnego rozwiązania, celem uzyskania korzyści majątkowych.

Kluczowe znaczenie w komercjalizacji ma innowacyjność zaproponowanego rozwiązania. Dlaczego?

Innowacyjność kluczem do sukcesu

Innowację możemy rozumieć jako proces tworzenia unikalnych pomysłów, które mają przynieść zyski lub zaspokoić dotąd niezaspokojone lub zaspokojone w niewielkim stopniu potrzeby. W branży przemysłowej jest to wprowadzenie nowych usług i rozwiązań, wykorzystanie nowatorskich komponentów lub produktów, a także ulepszenie procesów produkcyjnych.

Komercjalizacja innowacji ma duże znaczenie pod względem ekonomicznym – wpływa na rozwój gospodarki. Transfer wiedzy i nowych zdobyczy technicznych, realizacja zaawansowanych projektów badawczych oraz ciągły rozwój współpracy instytucji badawczych z przedsiębiorstwami to ważne czynniki wzrostu gospodarczego. – Komercjalizacja wiedzy i nowych technologii w branży przemysłowej to szansa na to, by tworzyć eksperckie produkty i wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania, a także generować korzyści dla przedsiębiorców – podkreśla Grzegorz Putynkowski, ekspert firmy CBRTP. Korzyści wynikające z komercjalizacji innowacyjnego produktu to oszczędności
w procesach produkcyjnych, zwiększenie wydajności, uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, a także poprawa wskaźników finansowych i biznesowych danej firmy.

Jak rozpocząć proces komercjalizacji?

Innowacyjne pomysły to ważny filar wielopłaszczyznowego rozwoju przedsiębiorstwa. Jednak sam pomysł znaczy niewiele. Grunt to umiejętnie go wykorzystać. Proces komercjalizacji nowatorskiego produktu w branży przemysłowej zaczyna się od wnikliwej analizy biznesowej. – Na początku musimy dokładnie poznać klienta. Identyfikujemy jego potrzeby, określamy wyzwania i problemy. Następnie przeprowadzamy szczegółowy audyt, który daje nam pełną informację o obecnej sytuacji firmy. Na podstawie uzyskanych danych tworzymy warianty proponowanych rozwiązań, które przedstawiamy klientowi. Budujemy koncepcję, planujemy harmonogram, budżet i kamienie milowe projektu. Po dopięciu wszystkich szczegółów składamy wniosek o dofinansowanie we właściwej instytucji – wyjaśnia Grzegorz Putynkowski.

Stabilne finansowanie jest ważnym elementem procesu komercjalizacji produktu w branży przemysłowej. CBRTP działa na wypracowanym modelu biznesowym, który daje przedsiębiorcom szansę na wdrożenie innowacji produktowej bądź procesowej przy niewielkim wkładzie własnym. Model finansowy jest swoistą bezzwrotną „dźwignią finansową”, która przekłada się na zwiększenie wskaźnika rentowności kapitału własnego firmy. Środki z finansowania pokrywają wydatki projektowe zapisane w budżecie.

Kolejny etap to realizacja przedsięwzięcia, czyli opracowanie i przygotowanie innowacyjnego produktu. Na koniec następuje wdrożenie projektu.

Dlaczego warto zaufać ekspertom? Komercjalizacja innowacji to przyszłość branży przemysłowej! Podmioty takie jak CBRTP działają niczym prywatny hub R&D – klienci otrzymują pełne wsparcie merytoryczne i biznesowe w postaci zbudowania i opracowania strategii produktu, jego realizacji oraz komercjalizacji. Firma tworzy technologie lepszego jutra, które przekładają się na realne korzyści. Wdrożenie innowacji przyczynia się do rozwoju rynku, a przedsiębiorstwom przemysłowym gwarantuje zyski.

Biznes w Polsce

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

  • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
  • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
  • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

  • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
  • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane zostały w Ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w której zawarte zostały przepisy związane z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

W Polsce obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza, że każdy, na równych prawach, ma prawo podjąć działalność gospodarczą według swojego wyboru.

Zasada wolności gospodarczej zawiera jednak ograniczenia podmiotowe (odnoszące się do tego, kto może podejmować działalność gospodarczą) oraz przedmiotowe (dotyczące warunków, które muszą zostać spełnione dla prowadzenia danej działalności).

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności są indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki handlowe, w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna.

Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *