Przemysł

Komercjalizacja produktu w branży przemysłowej – jak rozpocząć ten proces?

Wprowadzenie nowej technologii na rynek przemysłowy, o ile ta stanowi rozwiązanie istotnych problemów branży, gwarantuje spektakularny sukces. Grunt to zrobić to
w odpowiedni sposób. Komercjalizacja produktu to niełatwe zadanie. Wymaga specjalistycznej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Jak wdrożyć innowacje do branży przemysłowej i generować atrakcyjne zyski? Dzięki współpracy z odpowiednim podmiotem, specjalizującym się w transferze nauki do biznesu.

Pojęcie komercjalizacji nie doczekało się konkretnej definicji. Według specjalistów jest to wieloetapowy proces, którego celem jest wykorzystanie potencjalnej wartości jakiegoś dobra do przynoszenia zysku. Owym dobrem może być wytwór kultury, wizerunek, nieruchomość, produkt, wynik badań naukowych, prototyp, program, receptura itd. Innymi słowy, komercjalizacją nazywamy udostępnienie innym podmiotom nowego produktu, innowacyjnej metody lub konkretnego rozwiązania, celem uzyskania korzyści majątkowych.

Kluczowe znaczenie w komercjalizacji ma innowacyjność zaproponowanego rozwiązania. Dlaczego?

Innowacyjność kluczem do sukcesu

Innowację możemy rozumieć jako proces tworzenia unikalnych pomysłów, które mają przynieść zyski lub zaspokoić dotąd niezaspokojone lub zaspokojone w niewielkim stopniu potrzeby. W branży przemysłowej jest to wprowadzenie nowych usług i rozwiązań, wykorzystanie nowatorskich komponentów lub produktów, a także ulepszenie procesów produkcyjnych.

Komercjalizacja innowacji ma duże znaczenie pod względem ekonomicznym – wpływa na rozwój gospodarki. Transfer wiedzy i nowych zdobyczy technicznych, realizacja zaawansowanych projektów badawczych oraz ciągły rozwój współpracy instytucji badawczych z przedsiębiorstwami to ważne czynniki wzrostu gospodarczego. – Komercjalizacja wiedzy i nowych technologii w branży przemysłowej to szansa na to, by tworzyć eksperckie produkty i wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania, a także generować korzyści dla przedsiębiorców – podkreśla Grzegorz Putynkowski, ekspert firmy CBRTP. Korzyści wynikające z komercjalizacji innowacyjnego produktu to oszczędności
w procesach produkcyjnych, zwiększenie wydajności, uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, a także poprawa wskaźników finansowych i biznesowych danej firmy.

Jak rozpocząć proces komercjalizacji?

Innowacyjne pomysły to ważny filar wielopłaszczyznowego rozwoju przedsiębiorstwa. Jednak sam pomysł znaczy niewiele. Grunt to umiejętnie go wykorzystać. Proces komercjalizacji nowatorskiego produktu w branży przemysłowej zaczyna się od wnikliwej analizy biznesowej. – Na początku musimy dokładnie poznać klienta. Identyfikujemy jego potrzeby, określamy wyzwania i problemy. Następnie przeprowadzamy szczegółowy audyt, który daje nam pełną informację o obecnej sytuacji firmy. Na podstawie uzyskanych danych tworzymy warianty proponowanych rozwiązań, które przedstawiamy klientowi. Budujemy koncepcję, planujemy harmonogram, budżet i kamienie milowe projektu. Po dopięciu wszystkich szczegółów składamy wniosek o dofinansowanie we właściwej instytucji – wyjaśnia Grzegorz Putynkowski.

Stabilne finansowanie jest ważnym elementem procesu komercjalizacji produktu w branży przemysłowej. CBRTP działa na wypracowanym modelu biznesowym, który daje przedsiębiorcom szansę na wdrożenie innowacji produktowej bądź procesowej przy niewielkim wkładzie własnym. Model finansowy jest swoistą bezzwrotną „dźwignią finansową”, która przekłada się na zwiększenie wskaźnika rentowności kapitału własnego firmy. Środki z finansowania pokrywają wydatki projektowe zapisane w budżecie.

Kolejny etap to realizacja przedsięwzięcia, czyli opracowanie i przygotowanie innowacyjnego produktu. Na koniec następuje wdrożenie projektu.

Dlaczego warto zaufać ekspertom? Komercjalizacja innowacji to przyszłość branży przemysłowej! Podmioty takie jak CBRTP działają niczym prywatny hub R&D – klienci otrzymują pełne wsparcie merytoryczne i biznesowe w postaci zbudowania i opracowania strategii produktu, jego realizacji oraz komercjalizacji. Firma tworzy technologie lepszego jutra, które przekładają się na realne korzyści. Wdrożenie innowacji przyczynia się do rozwoju rynku, a przedsiębiorstwom przemysłowym gwarantuje zyski.

Biznes w Polsce

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku - na przykład: Jan Kowalski.

Ważna jest kolejność – wpisując nazwę najpierw podaj swoje imię, a później nazwisko.

Możesz dodać do imienia i nazwiska inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Jan Kowalski dorabianie kluczy, czy wskazujące na miejsce jej prowadzenia. Takim dodatkowym elementem może też być twój pseudonim albo dowolne fantazyjne sformułowanie.

Pamiętaj! Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (DZ.U. z 2018 r., poz.647).

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także obywatele innych państw, którzy otrzymali m.in. zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium.

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

  • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
  • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
  • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

  • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
  • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *