Grafika Poligrafia

Projektowanie ulotek jako biznes

Projektowanie ulotek to może być dobry pomysł na biznes, szczególnie jeżeli się na tym znasz, jesteś doświadczonym grafikiem i chcesz kształcić się w tym kierunku. Możesz również zatrudniać takie osoby, tak więc własna wiedza graficzna nie jest obowiązkowa, chociaż zdecydowanie ułatwi start.

Do założenia studia graficznego nie musisz posiadać niezbędnego informatycznego wykształcenia. Ważny jest zmysł artystyczny i dobry gust, bo to pozwoli ocenić pracę twoich pracowników i współpracowników. Przyszłemu właścicielowi takiej firmy niezbędna jest smykałka do marketingu i reklamy, którą trzeba będzie wykorzystać do pozyskiwania zleceń. Jako właściciel studia graficznego możesz być samoukiem lub po prostu zatrudniać fachowców, którzy całą merytoryczną część wezmą w swoje ręce.

Zarejestrowanie własnego studia graficznego nie jest skomplikowane. Działasz tutaj według ogólnych zasad obowiązujących przy zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej, która nie wymaga dodatkowych koncesji i zezwoleń na funkcjonowanie.

W pierwszej kolejności za pomocą internetu wpisujesz firmę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tym samym zgłaszasz działalność do urzędu statystycznego, który nadaje numer REGON i do urzędu skarbowego, który nadaje NIP. Jako przedsiębiorca będziesz musiał wybrać jedną z czterech form opodatkowania: rozliczenie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można złożyć również bezpośrednio w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy. Następnie trzeba załatwić jeszcze formalności związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym swoich pracowników w ZUS (masz na to 7 dni od daty rozpoczęcia działalności podanej we wniosku CEIDG) oraz w urzędzie skarbowym (gdy będziesz chciał wystawiać faktury VAT, będziesz musiał złożyć w skarbówce deklarację VAT-R i wpłacić 170 zł). I już tylko czekasz na numery NIP i REGON oraz na potwierdzenie założenia działalności gospodarczej. Jako prężnie działający przedsiębiorca powinieneś założyć firmowe konto w banku oraz wyrobić pieczątkę. Jeśli będziesz zatrudniał pracowników, to nie zapomnij o swojej działalności poinformować jeszcze Państwową Inspekcję Pracy. Masz na to 30 dni.

Teoretycznie na początku możesz działać w domu, jednak to nie jest najlepszy pomysł pod względem wizerunkowym, gdyż wielu zleceniodawców ceni sobie wizyty w biurze firmy.

Studio graficzne nie będzie działało bez podstawowego oprogramowania. Potrzebne są programy graficzne służące do tworzenia i modyfikacji plików graficznych. Inne programy służą do grafiki rastrowej, a jeszcze inne do wektorowej dwuwymiarowej i trójwymiarowej. Zatem każdy musi dobrać oprogramowanie do swoich indywidualnych potrzeb i zakresu działania firmy.

Do promocji firmy będziesz potrzebował reklamy i własnej atrakcyjnej i dobrze wypozycjonowanej w sieci strony internetowej. Tanią promocją będzie oklejenie reklamą firmy własnego auta. Oczywiście do sukcesu niezbędna będzie ciekawa i łatwa do zapamiętania nazwa firmy i atrakcyjne, nowoczesne logo. Ale to pestka dla dobrego grafika i marketingowca.

Miejsce prowadzenia działalności może być dowolne, szczególnie jeżeli skupisz się na obsłudze klientów przez internet. Jeżeli jednak chcesz pozyskiwać większe zlecenia spotkania osobiste mogą okazać się obowiązkowe. Wtedy lokalizacja firmy ma znaczenie i Warszawa wydaje się dobrym miejsce. Jest tutaj bardzo wiele firm które będą potencjalnymi klientami na Twoje usługi.

W przypadku klientów z Warszawy, warto jest się reklamować po hasła typu „projekt ulotek Warszawa” ponieważ z dużym prawdopodobieństwem w taki sposób będą poszukiwać usług klienci.

KOSZTY
Koszty inwestycji:
-wynajem lokalu (na rok) 36 tys. zł
-wyposażenie firmy: ok. 20 tys. zł
-reklama ok. 2 tys. zł
SUMA: 58 tys. zł

Koszty miesięczne (w mniejszej miejscowości):
-wynajem lokalu ok.3 tys. zł
-pensja grafika 2,5 tys. zł netto
-opłaty stałe (m.in. ZUS za siebie i jednego pracownika) ok. 2 tys. zł
SUMA: 7,5 tys. zł

DOCHÓD (w mniejszej miejscowości):
-Przychody miesięczne
przy zamówieniu: projekt i uruchomienie strony internetowej, sklepu internetowego, serwisu internetowego, zaprojektowanie logo, wizytówki oraz  folderu konkretnej firmie
ok. 15 tys zł
-Dochód przed opodatkowaniem: ok. 7,5 tys. zł
-Dochód po opodatkowaniu (podatek liniowy 19 proc.): ok. 6 tys. zł

Profesjonalny projektant powinien współpracować ze sprawdzoną zaufaną drukarnią, ponieważ często klienci pytają gdzie drukować lub proszą o kompletną usługę już z wydrukowaniem. Warto jest budować relacje komplementarnych usług. Taką drukarnią może być www.megraf.pl z Warszawy. Oferta druku banerów https://megraf.pl/druk-banerow-warszawa/ . Drukarnia którą się poleca powinna być sprawdzona, szybka i oferować produkt wysokiej jakości.

Biznes w Polsce

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Co do zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie. To znaczy, że nie potrzebują niczyjej zgody na prowadzenie konkretnej działalności.

Czasami jednak, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG.

Wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek można złożyć także w dowolnie wybranym urzędzie gminy osobiście lub listem poleconym (musi być wówczas opatrzony podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie). Wpis do CEIDG jest dokonywany najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec wnioskodawcy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu wykonywania określonego zawodu i zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres jest wpisywany w CEIDG (przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi) Ww. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (rejestr podmiotów gospodarki narodowej), wnioskiem o nadanie NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) a także złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem składek, do wniosku o wpis do CEIDG może dołączyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, a także zmianę danych wskazanych w ww. zgłoszeniach lub zgłoszenie wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega żadnym opłatom.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest numer NIP.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Informacje na temat takiej działalności można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *