Grafika Poligrafia

Projektowanie ulotek jako biznes

Projektowanie ulotek to może być dobry pomysł na biznes, szczególnie jeżeli się na tym znasz, jesteś doświadczonym grafikiem i chcesz kształcić się w tym kierunku. Możesz również zatrudniać takie osoby, tak więc własna wiedza graficzna nie jest obowiązkowa, chociaż zdecydowanie ułatwi start.

Do założenia studia graficznego nie musisz posiadać niezbędnego informatycznego wykształcenia. Ważny jest zmysł artystyczny i dobry gust, bo to pozwoli ocenić pracę twoich pracowników i współpracowników. Przyszłemu właścicielowi takiej firmy niezbędna jest smykałka do marketingu i reklamy, którą trzeba będzie wykorzystać do pozyskiwania zleceń. Jako właściciel studia graficznego możesz być samoukiem lub po prostu zatrudniać fachowców, którzy całą merytoryczną część wezmą w swoje ręce.

Zarejestrowanie własnego studia graficznego nie jest skomplikowane. Działasz tutaj według ogólnych zasad obowiązujących przy zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej, która nie wymaga dodatkowych koncesji i zezwoleń na funkcjonowanie.

W pierwszej kolejności za pomocą internetu wpisujesz firmę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tym samym zgłaszasz działalność do urzędu statystycznego, który nadaje numer REGON i do urzędu skarbowego, który nadaje NIP. Jako przedsiębiorca będziesz musiał wybrać jedną z czterech form opodatkowania: rozliczenie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można złożyć również bezpośrednio w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy. Następnie trzeba załatwić jeszcze formalności związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym swoich pracowników w ZUS (masz na to 7 dni od daty rozpoczęcia działalności podanej we wniosku CEIDG) oraz w urzędzie skarbowym (gdy będziesz chciał wystawiać faktury VAT, będziesz musiał złożyć w skarbówce deklarację VAT-R i wpłacić 170 zł). I już tylko czekasz na numery NIP i REGON oraz na potwierdzenie założenia działalności gospodarczej. Jako prężnie działający przedsiębiorca powinieneś założyć firmowe konto w banku oraz wyrobić pieczątkę. Jeśli będziesz zatrudniał pracowników, to nie zapomnij o swojej działalności poinformować jeszcze Państwową Inspekcję Pracy. Masz na to 30 dni.

Teoretycznie na początku możesz działać w domu, jednak to nie jest najlepszy pomysł pod względem wizerunkowym, gdyż wielu zleceniodawców ceni sobie wizyty w biurze firmy.

Studio graficzne nie będzie działało bez podstawowego oprogramowania. Potrzebne są programy graficzne służące do tworzenia i modyfikacji plików graficznych. Inne programy służą do grafiki rastrowej, a jeszcze inne do wektorowej dwuwymiarowej i trójwymiarowej. Zatem każdy musi dobrać oprogramowanie do swoich indywidualnych potrzeb i zakresu działania firmy.

Do promocji firmy będziesz potrzebował reklamy i własnej atrakcyjnej i dobrze wypozycjonowanej w sieci strony internetowej. Tanią promocją będzie oklejenie reklamą firmy własnego auta. Oczywiście do sukcesu niezbędna będzie ciekawa i łatwa do zapamiętania nazwa firmy i atrakcyjne, nowoczesne logo. Ale to pestka dla dobrego grafika i marketingowca.

Miejsce prowadzenia działalności może być dowolne, szczególnie jeżeli skupisz się na obsłudze klientów przez internet. Jeżeli jednak chcesz pozyskiwać większe zlecenia spotkania osobiste mogą okazać się obowiązkowe. Wtedy lokalizacja firmy ma znaczenie i Warszawa wydaje się dobrym miejsce. Jest tutaj bardzo wiele firm które będą potencjalnymi klientami na Twoje usługi.

W przypadku klientów z Warszawy, warto jest się reklamować po hasła typu „projekt ulotek Warszawa” ponieważ z dużym prawdopodobieństwem w taki sposób będą poszukiwać usług klienci.

KOSZTY
Koszty inwestycji:
-wynajem lokalu (na rok) 36 tys. zł
-wyposażenie firmy: ok. 20 tys. zł
-reklama ok. 2 tys. zł
SUMA: 58 tys. zł

Koszty miesięczne (w mniejszej miejscowości):
-wynajem lokalu ok.3 tys. zł
-pensja grafika 2,5 tys. zł netto
-opłaty stałe (m.in. ZUS za siebie i jednego pracownika) ok. 2 tys. zł
SUMA: 7,5 tys. zł

DOCHÓD (w mniejszej miejscowości):
-Przychody miesięczne
przy zamówieniu: projekt i uruchomienie strony internetowej, sklepu internetowego, serwisu internetowego, zaprojektowanie logo, wizytówki oraz  folderu konkretnej firmie
ok. 15 tys zł
-Dochód przed opodatkowaniem: ok. 7,5 tys. zł
-Dochód po opodatkowaniu (podatek liniowy 19 proc.): ok. 6 tys. zł

Profesjonalny projektant powinien współpracować ze sprawdzoną zaufaną drukarnią, ponieważ często klienci pytają gdzie drukować lub proszą o kompletną usługę już z wydrukowaniem. Warto jest budować relacje komplementarnych usług. Taką drukarnią może być www.megraf.pl z Warszawy. Oferta druku banerów https://megraf.pl/druk-banerow-warszawa/ . Drukarnia którą się poleca powinna być sprawdzona, szybka i oferować produkt wysokiej jakości.

Biznes w Polsce

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane zostały w Ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w której zawarte zostały przepisy związane z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

W Polsce obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza, że każdy, na równych prawach, ma prawo podjąć działalność gospodarczą według swojego wyboru.

Zasada wolności gospodarczej zawiera jednak ograniczenia podmiotowe (odnoszące się do tego, kto może podejmować działalność gospodarczą) oraz przedmiotowe (dotyczące warunków, które muszą zostać spełnione dla prowadzenia danej działalności).

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności są indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki handlowe, w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna.

Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
  • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG.

Wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek można złożyć także w dowolnie wybranym urzędzie gminy osobiście lub listem poleconym (musi być wówczas opatrzony podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie). Wpis do CEIDG jest dokonywany najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec wnioskodawcy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu wykonywania określonego zawodu i zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres jest wpisywany w CEIDG (przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi) Ww. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (rejestr podmiotów gospodarki narodowej), wnioskiem o nadanie NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) a także złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem składek, do wniosku o wpis do CEIDG może dołączyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, a także zmianę danych wskazanych w ww. zgłoszeniach lub zgłoszenie wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega żadnym opłatom.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest numer NIP.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Informacje na temat takiej działalności można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *